1. Administrator Danych osobowych 

1.1. Administratorem Państwa danych jest TUKANO SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-656) przy ul. Ksawerów 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825558, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5 000,00 PLN, NIP: 5213888584. 

1.2. Kontakt z Administratorem Danych w sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem: kontakt@tukano.com.pl. 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

2.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także pozostałe obowiązujące przepisy prawa. 

2.2. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych: 

a) Art. 6 ust. 1 lit. b) i lit c) RODO w celu wykonania umowy lub zrealizowania działań zmierzających do jej zawarcia podjętych na żądanie osoby, których dane dotyczą oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych.

b) Art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z upoważnienia Administratora Danych.

c) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora Danych oraz podmiotów współpracujących z Administratorem Danych.

2.3. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. 2.2. może być realizowany przez Administratora Danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych urządzeń wywołujących (po uzyskaniu odpowiedniej zgody). 

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z upoważnienia Administratora Danych. 

3.1. Administrator Danych lub strona trzecia przetwarza dane osobowe na podstawie następujących prawnie uzasadnionych interesów: 

• Marketing bezpośredni własnych produktów i usług;

• Przekazywanie danych osobowych pomiędzy Administratorem Danych a podmiotami powiązanymi do wewnętrznych celów administracyjnych;

• Zapobieganie oszustwom;

• Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Administratora Danych.

4. Odbiorcy danych 

Zgromadzone dane osobowe dostępne będą dla dostawców narzędzi i usług wspierających obsługę Użytkowników, dostawców usług wspierających działania marketingowe oraz działalność Administratora Danych, a także innych odbiorców o ile konieczność przekazania danych wynikać będzie z przepisów prawa. Przekazanie danych odbywać się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi przez RODO. 

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

5.1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej w następujących przypadkach: 

• W ramach korzystanych przez Administratora Danych rozwiązań technicznych (chmury obliczeniowe, poczta elektroniczna, hosting);

• w przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika.

6. Okres przechowywania danych osobowych 

6.1. Przekazane Administratorowi Danych dane osobowe przechowywane będą w następujących terminach: 

• Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Administratora Danych zgodnie z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora Danych lub osobę trzecią będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, których dane dotyczą.

• Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody przetwarzane będą do momentu jej odwołania.

7. Profilowanie 

7.1. Administrator Danych nie dokonuje profilowania w oparciu o gromadzone dane osobowe. 

8. Prawa Użytkownika 

8.1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczy danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.2 lit. b)), a także o prawo do przenoszenia danych (np. przekazania ich do innego administratora danych). 

8.2. Jeżeli Administrator Danych nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

8.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt. 2.2 lit. c), Użytkownik ma prawo do cofnięcia takiej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, iż takie cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8.4. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8.5. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z pkt. 8.4, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Obowiązki Użytkownika 

9.1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji kontaktu przez formularz. 

9.2. W momencie przekazywania danych Administratorowi Danych Użytkownik oświadcza, iż podawane przez niego dane są zgodne z jego stanem wiedzy.

9.3. Udział w warsztatach jest równoznaczny ze zgodą na ew. wykorzystanie wizerunku na publikowanych zdjęciach promocyjnych i innych materiałach graficznych Organizatora.

9.4. Zapisanie się na warsztat z cyklu “Adepci IT” oraz wysłanie wiadomości do Organizatora przez formularz kontaktowy są równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie komunikatów marketingowych wskazanych w pkt. 3.1

9.5. Organizator w swoich działaniach marketingowych korzysta z grupowych mailingów (newslettery), nie korzysta z metod telemarketingu. Możliwa jest rezygnacja z otrzymywania e-maili marketingowych bez wycofania ogólnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez kliknięcie w link anulowania subskrypcji znajdującego się w stopce jednego z takich maili. 

9.6. Pozyskiwanie wymienionych danych odbywa się przez internetowe formularze zapisowe, formularze kontaktowe, za pomocą poczty elektronicznej. Wszelkie dane osobowe udostępnione przez użytkownika są udostępniane dobrowolnie, jednak brak zgody na ich udostępnienie może wiązać się z odmową świadczenia usług. 

Informujemy, że z uwagi na regularne zmiany i modernizacje w systemach informatycznych z których korzystamy powyższa polityka prywatności może ulec zmianie. Jeśli tak się stanie – wszelkie zmiany będą widoczne na tej stronie. Wszelkie takie zmiany nie wpłyną na nasze ogólne zobowiązanie do ochrony prywatności naszych użytkowników.