Regulamin Konkursu 
Sądeccy Adepci IT 

§1.Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest TUKANO SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-656) przy ul. Ksawerów 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825558, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5 000,00 PLN, NIP: 5213888584. 
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
 3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o IT wśród uczniów i studentów z regionu nowosądeckiego, w tym nauczanie praktycznych umiejętności z obszaru IT. 
 4. Uczestnicy Konkursu, w wyniku realizacji §1 pkt 3, opracowują projekt aplikacji webowej lub mobilnej, która rozwiąże zaobserwowany przez autorów problem lub usprawni istniejący proces. 

§2 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, posiadające status ucznia lub studenta, pobierające naukę w szkole średniej, branżowej lub uczelni wyższej. 
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest obecność na przynajmniej 1 warsztacie, organizowanym w ramach Sądeckich Adeptów IT. Weryfikacji obecności służą listy obecności, skompletowane na podstawie zapisów przez formularz zapisu na stronie internetowej www.adepciit.pl oraz Kart Zgłoszenia Uczestnictwa w Warsztatach, udostępnianych uczestnikom przez Organizatora Konkursu przed każdym warsztatem.   
 3. Zgłoszenia na Konkurs, zawierające prace konkursowe, zbierane są od 23.02.2023 do 24.05.2023 r. 
 4. Zgłoszenia na Konkurs zbierane są poprzez skrzynkę e-mail: konkurs@adepciit.pl 

§3 WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ 

 1. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać kompletną pracę konkursową, spełniającą wymagania opisane w §3 pkt. 3, by zostać rozpatrzone. 
 2. Praca konkursowa powinna dotyczyć jednej z kategorii: ekologia, sprawy mieszkańców, turystyka, edukacja, transport publiczny. Autor określa sam, do której kategorii przynależy jego praca konkursowa. 
 3. Praca konkursowa powinna zawierać:
  1. Opis problemu:
   1. Na jaki problem lub potrzebę odpowiada projekt aplikacji? 
   2. W jaki sposób aplikacja przyczyni się do naprawy problemu lub poprawy stanu obecnego lub usprawnienia istniejącego procesu lub rozwiązania? 
 4. Opis tekstowy powinien wyjaśniać zauważony problem. Uczestnik w opisie problemu może wspierać się źródłami zewnętrznymi (opracowania, artykuły), a także grafikami lub zdjęciami obrazującymi problem. Tekst powinien zawierać wskazanie źród, jeśli autor z nich korzysta.
  1. Wizualizację rozwiązania (aplikacji webowej lub mobilnej):
   1. w formie wybranej przez autora pracy (rysunek, darmowe narzędzia do wykonania makiet itp.),   
   2. wizualizacja powinna odzwierciedlać widok głównego interfejsu aplikacji lub dodatkowych stron aplikacji (od 1 do 5 stron), 
   3. wizualizacja powinna zostać przesłana w formacie: zdjęcie lub skan, plik graficzny.
  2. Opis wymagań i scenariuszy testowych: 
    1. główne wymagania funkcjonalne (od 3 do 5) i niefunkcjonalne (od 3 do 5), 
    2. opracowane przez autora scenariusze testowe do wymagań funkcjonalnych (od 1 do 5 scenariuszy testowych). 

§4 Przekazanie prac konkursowych 

 1. Prace konkursowe są zbierane poprzez skrzynkę e-mail: konkurs@adepciit.pl  
 2. Adres skrzynki pocztowej, na którą należy przesyłać prace konkursowe, widoczny jest na stronie internetowej www.adepciit.pl. Organizator Konkursu wskaże również ten adres w wiadomości e-mail do uczestników warsztatów Sądeccy Adepci IT.
 3. Opis problemu oraz opis wymagań i scenariuszy testowych (§3 pkt. 3 a i c) powinny być zawarte w pliku tekstowym (doc., docx. bądź analogiczny) lub pdf.  
 4. Wizualizacja rozwiązania (§3 pkt. 3b) – plik w formacie pdf lub formacie graficznym (np. jpg bądź analogiczny).  
 5. Przesłanie pracy konkursowej oznacza akceptację Regulaminu. 
 6. Przesłanie pracy konkursowej wiąże się z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z §8 Regulaminu. 

§5 Ocena prac konkursowych

 1. Przesłane prace konkursowe, spełniające wymagania wskazane w §3 i §4 zakwalifikowane są do udziału w Konkursie. 
 2. Prace konkursowe oceniane są w 2 etapach:
  1. Ocena wstępna – to ocena nadesłanych prac konkursowych pod względem wymagań formalnych, która wykonywana jest a przez Organizatora Konkursu i obejmuje następujące kroki:
   1. Weryfikację, czy osoba, która przesłała pracę konkursową uczestniczyła w co najmniej 1 warsztacie w ramach projektu Sądeccy Adepci IT;  
   2. Weryfikację kompletności zgłoszonej pracy konkursowej względem wymagań formalnych dotyczących projektu. 
   3. Przyznanie punktów za:
    1. Liczbę i poprawność przesłanych wizualizacji (pkt 1-5)  
    2. Liczbę i poprawność wymagań funkcjonalnych (pkt 1-3) i niefunkcjonalnych (pkt 1-3)  
    3. Liczbę i poprawność scenariuszy testowych (pkt 1-5).  
  2. Ocena merytoryczna – to ocena prac konkursowych przez Jury konkursu.
   1. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora Konkursu, Partnerów oraz Patronów Sądeckich Adeptów IT.  
   2. Organizator Konkursu zobowiązuje się przedstawić skład jury na stronie www.adepciit.pl najpóźniej w ostatnim dniu zbierania prac konkursowych. 
   3. Jury ocenia kolejne kryteria oceny, przyznając punkty przy każdym kryterium:
    1. Trafność diagnozy problemu, zapotrzebowania – Czy przedstawiony przez uczestnika problem istnieje i jest ważny? (pkt 1-5)   
    2. Skuteczność rozwiązania problemu lub zapotrzebowania – Czy i w jakim stopniu projekt aplikacji rozwiązuje problem lub usprawnia proces? (pkt 1-5)  
    3. Czy zaprojektowany ekran aplikacji oraz dodatkowe wizualizacje są intuicyjne (user-friendly)? Czy gdybyś otrzymał taką aplikację, wiedziałbyś jak z niej skorzystać? (pkt 1-5)  
    4. Czy opis funkcjonalności aplikacji jest spójny z zaprojektowanym ekranem? (pkt 1-5) 
 3. Organizator Konkursu po każdym etapie oceny sporządza protokół, zawierający ocenę poszczególnych projektów oraz ranking na podstawie liczby zdobytych punktów. 
 4. Laureat wyłoniony jest na podstawie łącznej liczby punktów zdobytych w ocenie wstępnej i merytorycznej. Laureatem zostaje autor najwyżej ocenionej pracy konkursowej. 
 5. Informacja o wynikach konkursu i wyłonieniu laureata zostanie przekazana na spotkaniu podsumowującym konkurs w formie stacjonarnej, w siedzibie Organizatora. W spotkaniu będą uczestniczyć osoby biorące udział w konkursie oraz przedstawiciele Organizatora. Informacja o dacie i miejscu wydarzenia zostanie przesłana poprzez e-mail do uczestników Konkursu.
 6. Zaproszenie na spotkanie podsumowujące konkurs zostanie wysłane do wszystkich uczestników konkursu poprzez wiadomość e-mail.

§6 Harmonogram konkursu

 1. Harmonogram ustalany jest przez Organizatora Konkursu. 
 2. Organizator Konkursu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie. 
 3. Organizator Konkursu zobowiązuje się do poinformowania uczestników o zmianach w harmonogramie poprzez wiadomość e-mail. 
 4. Przyjmuje się następujące terminy, wyznaczające etapy Konkursu:
  1. 23.02.2023 – ogłoszenie Konkursu, publikacja na stronie internetowej informacji o Konkursie oraz linku do umieszczania prac konkursowych; informacja mailowa do uczestników warsztatów o otwarciu Konkursu; 
  2. 24.05.2023 – zakończenie zbierania prac konkursowych (zamknięcie formularza); 
  3. 25.05 – 30.05 .2023– ocena wstępna prac konkursowych oraz wymagań formalnych przez Organizatora Konkursu; 
  4. 01.06 – 13.06.2023 – ocena merytoryczna prac przez Jury; 
  5. 15.06.2023 – ogłoszenie wyników Konkursu. 

§7 Nagrody 

 1. Nagrodą główną Konkursu jest przyznanie Laureatowi możliwości odbycia płatnych praktyk na rzecz Organizatora Konkursu. 
 2. Laureat Konkursu oraz 2 Finalistów z największą liczbą punktów otrzymają nagrody rzeczowe od Organizatora Konkursu.  
 3. Organizator Konkursu ustala z Laureatem: wymiar godzinowy praktyk, czas trwania praktyk, wynagrodzenie, obszar pracy, realizowane zadania oraz obowiązki praktykanta indywidualnie w zależności od preferencji Laureata, jego doświadczenia i wiedzy. 
 4. Organizator Konkursu zastrzega, że okres praktyk nie będzie krótszy niż 1 miesiąc kalendarzowy, nie dłuższy zaś niż 3 miesiące kalendarzowe.  
 5. Laureat najpóźniej w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników deklaruje okres, w którym chciałby odbyć praktyki. W przypadku nieokreślenia tego okresu lub rezygnacji z praktyk, prawo do nagrody głównej przechodzi na kolejną osobę w rankingu ocenionych prac.  
 6. Praktyki zaczną się najwcześniej 03.07.2023 r. 
 7. Laureat oraz Finaliści nie ma możliwości przekazania praw do nagrody na osoby trzecie ani uzyskania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę.  

§8 Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Administrator Danych osobowych
  1. Administratorem Państwa danych jest TUKANO SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-656) przy ul. Ksawerów 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825558, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5 000,00 PLN, NIP: 5213888584.  
  2. Kontakt z Administratorem Danych w sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem: kontakt@tukano.com.pl.  
 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także pozostałe obowiązujące przepisy prawa.  
  2. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych:
   1. Art. 6 ust. 1 lit. b) i lit c) RODO w celu wykonania umowy lub zrealizowania działań zmierzających do jej zawarcia podjętych na żądanie osoby, których dane dotyczą oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych. 
   2. Art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z upoważnienia Administratora Danych. 
   3. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora Danych oraz podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. 
  3. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. 2.2. może być realizowany przez Administratora Danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych urządzeń wywołujących (po uzyskaniu odpowiedniej zgody).  
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z upoważnienia Administratora Danych.
  1. Administrator Danych lub strona trzecia przetwarza dane osobowe na podstawie następujących prawnie uzasadnionych interesów:
   1. Organizacja Konkursu Sądeccy Adepci IT 
   2. Marketing bezpośredni własnych produktów i usług; 
   3. Przekazywanie danych osobowych pomiędzy Administratorem Danych a podmiotami powiązanymi do wewnętrznych celów administracyjnych; 
   4. Zapobieganie oszustwom; 
   5. Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Administratora Danych. 
 4. Odbiorcy danych  
  Zgromadzone dane osobowe dostępne będą dla dostawców narzędzi i usług wspierających obsługę Użytkowników, dostawców usług wspierających działania marketingowe oraz działalność Administratora Danych, a także innych odbiorców o ile konieczność przekazania danych wynikać będzie z przepisów prawa. Przekazanie danych odbywać się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi przez RODO.  
 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej w następujących przypadkach:
   1. W ramach korzystanych przez Administratora Danych rozwiązań technicznych (chmury obliczeniowe, poczta elektroniczna, hosting); 
   2. W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika. 
 6. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Przekazane Administratorowi Danych dane osobowe przechowywane będą w następujących terminach:
   1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Administratora Danych zgodnie z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora Danych lub osobę trzecią będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, których dane dotyczą. 
   2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody przetwarzane będą do momentu jej odwołania. 
 7. Profilowanie
  1. Administrator Danych nie dokonuje profilowania w oparciu o gromadzone dane osobowe.  
 8. Prawa Użytkownika
  1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczy danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.2 lit. b)), a także o prawo do przenoszenia danych (np. przekazania ich do innego administratora danych).  
  2. Jeżeli Administrator Danych nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.  
  3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt. 2.2 lit. c), Użytkownik ma prawo do cofnięcia takiej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, iż takie cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
  4. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  
  5. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z pkt. 8. lit. d), każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  
 9. Obowiązki Użytkownika
  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w konkursie.  
  2. W momencie przekazywania danych Administratorowi Danych Użytkownik oświadcza, iż podawane przez niego dane są zgodne z jego stanem wiedzy. 
  3. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na ew. wykorzystanie wizerunku na publikowanych zdjęciach promocyjnych i innych materiałach graficznych Organizatora Konkursu. Wizerunek może zostać wykorzystany przez Organizatora Konkursu w celu promocyjnym, reklamowym, informacyjnym, marketingowym oraz promowania pozytywnego wizerunku Uczestników, Partnerów oraz Patronów i Organizatora Konkursu w przestrzeni publicznej, w tym w: mediach społecznościowych i prasie, na plakatach, ulotkach, billboardach, stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz stronie www.adepciit.pl
  4. Zapisanie się na konkurs równoznaczne jest ze zgodą na otrzymywanie komunikatów marketingowych wskazanych w pkt. 3.1 
  5. Organizator Konkursu w swoich działaniach marketingowych korzysta z grupowych mailingów (newslettery), nie korzysta z metod telemarketingu. Możliwa jest rezygnacja z otrzymywania e-maili marketingowych bez wycofania ogólnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez kliknięcie w link anulowania subskrypcji znajdującego się w stopce jednego z takich maili.  
  6. Pozyskiwanie wymienionych danych odbywa się przez internetowe formularze zapisowe, formularze kontaktowe, za pomocą poczty elektronicznej. Wszelkie dane osobowe udostępnione przez użytkownika są udostępniane dobrowolnie, jednak brak zgody na ich udostępnienie może wiązać się z odmową świadczenia usług.  

§9 Postanowienia końcowe 

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do zmiany Regulaminu. 
 2. Regulamin dostępny jest na stronie www.adepciit.pl
 3. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika. 
 4. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu i potwierdzają spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie.  
 5. Wszystkie szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie na stronie www.adepciit.pl.  
 6. Organizator Konkursu udziela dodatkowych informacji, w odpowiedzi na zapytanie, przesłane przez formularz kontaktowy na stronie www.adepciit.pl.  
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odrzucenia udziału w Konkursie Uczestnika, który będzie rażąco łamał zasady Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub będzie narażać na szkodę dobre imię Organizatora Konkursu, Patronów oraz Partnerów Sądeckich Adeptów IT.  
 8. Organizator Konkursu przenosi na siebie prawa autorskie do koncepcji biznesowych, projektów aplikacji, know-how, zgłoszonych w przesłanych pracach konkursowych. 
 9. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie koncepcji biznesowych przez osoby nieupoważnione przez autorów prac konkursowych.  
 10. Wykładni regulaminu dokonuje Organizator Konkursu. Organizator Konkursu rozstrzyga wszelkie kwestie sporne objęte Regulaminem.  
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.